Historie

Historie van Bridgeclub Sans Atout

Tijdens de ledenvergadering van Bridge Club De Gong in 1984 ontstond er een incident over het wel of niet roken. Leny Voets bracht dit onderwerp ter sprake. Het bestuurslid Henk Grootens sprak die avond de historische woorden: “Begin zelf een club voor niet-rokers!”
Haar antwoord was: “Dat doe ik!” Dit is het principiële begin van bridgeclub Sans Atout.
Met dhr. Fikke, eigenaar van “Het Witte Paard”, werd de afspraak gemaakt, dat de groep niet-rokende bridgers er onderdak zouden krijgen. Op 23 augustus 1984 was de eerste bijeenkomst. Er werd gestart met 4 tafels in de ruimte van het restaurant. Er was nog geen sprake van een echte vereniging maar van een groep vrolijke, niet rokende bridgers. De kosten waren fl. 26,00 per persoon per jaar.
Eind 1986 had dhr. Fikke alle ruimte nodig voor zijn restaurant, dus een verhuizing werd noodzakelijk.
Vanaf januari 1987 had de groep onderdak in Café Hof van Holland in Etten-Leur Noord. Op 19 februari 1987 werd de allereerste officiële ledenvergadering gehouden, 28 van de 32 bridgers waren aanwezig. Een bestuur werd gekozen, mevr. Jenny Paans was de eerste voorzitter. Op de eerste bestuursvergadering van 19 maart 1987 werd de naam vastgesteld: Bridge-soos SANS ATOUT.
Inmiddels had de vereniging 36 leden (waarvan 25 dames).
In de loop van 1988 ontstaan er wat problemen binnen de club, een aantal leden verlieten de club. Jos van Kemenade, op dat moment secretaris, wordt op de eerstvolgende bestuursvergadering de nieuwe voorzitter van Sans Atout.
V.a september 1991 voelde men zich niet meer zo thuis in het Café Hof van Holland en men vond met 22 personen een nieuw verblijf in ’t Turfschip eveneens in Etten-Leur Noord.
In oktober 1991 stapten 10 personen over van een rookvrije-dinsdagavond groep naar het rookvrije Sans Atout. Jos was zeer verheugd met deze uitbreiding, het bestuur moest uitgebreid worden. Van deze nieuwelingen werd Jan Mol in het bestuur gekozen en werd op de eerstvolgende bestuursvergadering gekozen tot secretaris.
Overige bestuursleden waren: Wim Gepkens, Anton van Ertrijk en Ida van Warmerdam.
De contributie werd opgetrokken naar fl. 40,00 per persoon.
De club had de smaak te pakken en zocht naar uitbreiding van het aantal leden. Er werd contact opgenomen met bridgedocenten dhr. Meulenbroek en dhr. van Nistelrooij. Vanaf dat moment maakt de club een sterke groei door.
In juni 1992 start Sans Atout met de eerste zomercompetitie. Dit blijkt een groot succes te zijn. De zomercompetitie krijgt elk jaar meer belangstelling en de komende jaren zijn er steeds tussen de 120 en 140 spelers die gedurende juni, juli en augustus de weg naar ’t Turfschip weten te vinden. Er wordt steeds een individueel klassement gemaakt over 8 van de 12 avonden, we strijden voor de dagprijzen en Star Travel Reisburo, later VakantieXperts Jan Mol, stelt steeds een gratis vliegvakantie voor 2 personen van 8 dagen ter beschikking.
In seizoen ’92-’93 wordt de C-lijn ingevoerd en worden voor de A-lijn de eerste biddingboxen aangeschaft. Op het einde van dit seizoen worden er ook biddingboxen voor de B-lijn aangeschaft.
In september 1994 wordt het 10-jarig jubileum in Het Turfschip gevierd.
Jan Mol blijft v.a. het seizoen ’94-’95 wel in het bestuur maar treedt wegens werkzaamheden af als secretaris. Joop van Kats komt in het bestuur en neemt de taak van secretaris op zich.
Sans Atout blijft groeien, in 1999 komt er een D-lijn bij.
Eind seizoen 2001-2002 geeft Jos te kennen zich niet meer als bestuurslid (voorzitter) herkiesbaar te stellen.
5 September 2002 treedt Jos na 14 jaar voorzitter te zijn geweest af en neemt Jan Mol de voorzittershamer van Jos over. Jos wordt met luid applaus tot ere-lid van Bridgeclub Sans Atout benoemd.
In februari 2003 wordt besloten dat we de bridgemates gaan aanschaffen. Dit betekent een zeer grote verandering binnen de club. Na een introductieavond is de meerderheid van de leden enthousiast en beslist het bestuur de bridgemates aan te schaffen. Vooral de penningmeester is zeer blij als een van de leden zich als sponsor bij het bestuur meldt.
Henny Steens biedt zich aan als systeembeheerder en maakt een website voor Sans Atout waar we alle uitslagen, standen en overige informatie kunnen vinden.

Het seizoen 2003-2004 starten we met een 5e lijn, de E-groep.
Op zondag 19 september 2004 vierden we met 128 leden ons 20-jarig jubileum met een speciale bridgedrive en een heerlijk diner in Herberg ’t Ruyterhofke in Rijsbergen.

An van Rijckevorsel, tevens bestuurslid, ontwerpt t.g.v. ons 20 jarig jubileum het logo van Sans Atout

Dit seizoen, 2004-2005, spelen we voor het eerst het gehele seizoen met de bridgemates. Alle leden krijgen na de avonduitslag een persoonlijke uitdraai van hun spellen. Bovendien ontvangen alle leden met een e-mail adres de volgende dag een totaal-uitslag en kunnen uitslagen en bijgewerkte standen volgen op het bridgeweb.

Op 27 mei 2005 heeft Sans Atout in een ledenvergadering besloten haar statuten en huishoudelijk reglement bij notariële akte vast te leggen. Dit heeft plaatsgevonden op 29 juni 2005.

Bij de start van het seizoen 2005-2006 geeft het bestuur een boekwerkje uit, getiteld: Wie, Wat, Waar, Hoe over Sans Atout. Hierin vinden de leden alle informatie over hun club: statuten, huishoudelijk reglement, wedstrijdreglement, jaarprogramma en ledenlijst (131 leden).

In november en december worden we geconfronteerd met problemen rond het bridgeweb. We gaan snel tot actie over om onze uitslagen on-line te kunnen blijven plaatsen.

Vanaf januari 2006 ontvangen alle leden op de dag van hun verjaardag een felicitatiekaart met een bridgepuzzel.

Op 19 januari 2006 zijn we de eerste bridgevereniging van Nederland die haar uitslagen en standen op www.bridgeplezier.nl publiceert.

De bezetting van onze 5 lijnen is niet meer optimaal. We kunnen terug naar 4 lijnen, maar kiezen ervoor zelf met een lesgroep te starten. Dit levert na 14 bridgelessen 22 nieuwe leden op. Na enige reorganisatie heeft Bridgeclub Sans Atout thans vijf volle lijnen van elk 14 paren.

Ook het adverteren door bedrijven doet haar intrede. Zij steunen Sans Atout voor een bedrag van € 25,- waarvoor hun logo mee draait op onze startpagina, zij worden vermeld in ons blad Wie-Wat-Waar-Hoe en op ons publicatiebord.

Onze site wordt zeer goed bezocht, enkele getallen: in 2006 24.000 keer, in 2007 32.000 keer. Bridgeplezier is vanaf 1 januari 2008 gestopt. We kunnen gelukkig verder op internet via onze eigen website www.bcsansatout.nl en hebben een eigen e-mailadres: bcsansatout@gmail.com.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van ’t Turfschip werd ons door de voorzitter verteld dat in het voorjaar van 2008 met de bouw van het nieuwe Turfschip zal worden begonnen. Om diverse redenen is dit niet doorgegaan en op de nieuwjaarsreceptie in januari 2009 werd ons hetzelfde verteld. De bouw gaat in het voorjaar 2009 beginnen. We zitten dit jaar in ons 25e bestaansjaar maar hebben besloten ons 25- jarig jubileumfeest uit te stellen tot we dit kunnen vieren in het nieuwe Turfschip. Dit voorjaar worden we helaas geconfronteerd met het overlijden van ons erelid en ex-voorzitter Jos van Kemenade (6 weken na het overlijden van zijn vrouw Bep).

We starten in oktober 2009 met de Gsm clubtelefoon om afmeldingen e.d. door te geven.

In 2010 hebben de besturen van Bridgeclub Double Dummy en Sans Atout voor het eerst contact met elkaar. In september neemt An van Rijckevorssel afscheid als bestuurslid, Jan Huijbrechts neemt haar functie over.

Alle verenigingen moeten in januari 2011 compleet onvoorbereid van de ene op de andere dag verhuizen van het oude naar het nieuwe Turfschip. Natuurlijk veel gemopper en chaos wat dan enkele weken duurt maar uiteindelijk vindt iedereen en alles weer zijn plekje en keert de rust terug. Op zondag 30 januari 2011 vieren we dan eindelijk ons uitgesteld 25 jarig jubileum. Uitstekend voorbereid door de jubileumcommissie o.l.v. Harry van Luenen. Voor de personeelsleden van het Turfschip was het een ware try-out, maar ze slaagden met vlag en wimpel. Ook het optreden van “Gestrikt” was een succes. Prima feest, prima sfeer! In zijn dankwoord nodigt de huidige voorzitter Jan Mol zovast iedereen uit, zondag 24 september 2034, de datum van het 50 jarig jubileumfeest van Sans Atout, in de agenda te noteren. Hij belooft dan als 88-jarige ex-voorzitter aanwezig te zijn.

Sinds het gebruik van het nieuwe Turfschip maken de bridgeclubs Double Dummy (maandag) en Sans Atout gebruik van dezelfde berging. Dit leidt weer tot een positief gesprek met de 2 besturen. Sans Atout gaat spelen met de nieuwere versie van Bridgemates van Double Dummy, Sans Atout kopen er een aantal bij en we spreken af dat we vanaf nu contact met elkaar opnemen als er nieuw materiaal aangeschaft moet worden.

In maart starten we weer met een lesgroep om ons ledental op peil te houden. Een aantal spelen mee in onze 20e Zomerbridge-competitie en 10 personen daarvan worden in september lid. Op de ledenvergadering van 2 september 2011 geeft de voorzitter Jan Mol aan zijn laatste periode van 3 jaar als voorzitter te zullen functioneren. 

Het bestuur blijft streven naar een bezetting van 5 lijnen met 14 paren en in januari 2012 wordt weer met een lesgroep van 21 personen gestart.

februari 2012

Jan Mol,

Historie BC Sans Atout vanaf 01-02-2012

Deze aanvulling is tot stand gekomen met medewerking van Fon Renne waarvoor onze dank.

In 2012 vond de twintigste editie van de zomerbridge plaats onder leiding van Harrie van Luenen en Joop van Kats. 

In 2013 neemt Jan Huijbrechts de voorzittershamer over van Jan Mol. Laatstgenoemde is 11 jaar voorzitter geweest en werd op 03-10-2013 benoemd tot erelid van BC Sans Atout.
In 2014 kregen wij te maken met een faillissement van Het Turfschip maar gelukkig kon er wel een doorstart worden gemaakt.

Ook werd een wedstrijdreglement ingevoerd dat later door een technische commissie volledig is uitgewerkt. Op 10 juni 2015 heeft de adviescommissie haar advies aan het bestuur uitgebracht. 
Tijdens de ALV van 2014/2015 werd officieel afscheid genomen Harrie van Luenen en werd ook hij benoemd tot erelid van BC Sans Atout.

De samenwerking met het Turfschip kwam verder onder druk te staan en serieuze klachten van onze leden werden niet onderkend hetgeen aanleiding was uit te zien naar een nieuwe speellocatie en in februari 2018 namen wij onze intrek in de kantine van AV Achilles. Voor het betalen van consumpties heeft Fon Renne in overleg met Cees van Meer een muntensysteem voor onze leden kunnen regelen.

Mede door een verkregen subsidie van  de Lodewijkstichting konden er nieuwe bridgemates worden aangeschaft.  

In juli 2018 heeft het bestuur een privacyreglement voor onze bridgeclub opgesteld. Dit was noodzakelijk i.v.m. de wet op de privacy. 
In verband met ziekte en andere organisatorische omstandigheden kon in 2018  de zomercompetitie niet doorgaan maar in 2019 kon er in samenwerking met Bridgeclub “De Kwast” in mei 2019 in café het Strooienhuis toch een zomercompetitie worden gehouden.

Mede door een sterke daling van het aantal leden besluit het bestuur om van 3 lijnen naar 2 lijnen over te gaan en wordt een fusie met een andere bridgeclub niet uitgesloten. Het jaar 2019 werd met een voortreffelijk Kerstdiner afgesloten.

Omdat het coronavirus zich in een hoog tempo aan het verspreiden is gaat er op 10 maart 2020 een e-mailbericht uit aan de leden waarin de voorzitter de leden oproept hun verantwoordelijkheid te nemen: blijf thuis bij klachten en hou je aan de geldende coronaregels.

Corona is een onbekend fenomeen en een onzekere tijd voor iedereen breekt aan.

De eerste afgelasting van een speelavond, donderdag 12 maart 2020, is een feit.
De eerste overlijdensberichten als gevolg van corona waren een feit en enkele leden die al jarenlang lid waren zijn ons helaas ontvallen.

Al snel worden de leden door het bestuur in kennis gesteld dat de competitie stil komt te liggen, er dit jaar geen clubkampioen zal komen en de geplande zomercompetitie ook niet zal doorgaan. In september 2020 begon de nieuwe competitie weer maar helaas, het coronavirus was sterker, de besmettingen namen toe en Nederland belandde in een volledige lockdown. In oktober 2020 lag de competitie weer stil en corona was voor een aantal leden de reden hun lidmaatschap op te zeggen.

Na het vervallen van de wintercompetitie, vanaf oktober 2020 tot juni 2021, werd  besloten om per 16-06-2021 op woensdagmiddag in ons vertrouwde Achilles toch een zomerbridge te starten. Met inachtneming van de strenge coronamaatregelen heeft dit plaats kunnen vinden t/m woensdag 17 aug. 2021. Het was goed en prettig om iedereen weer te kunnen ontmoeten .

In september 2021 is de wintercompetitie weer van start gegaan. Wederom met een onderbreking i.v.m. corona, van november 2021 tot februari 2022,  en is de wintercompetitie in mei 2022 afgerond. Het clubkampioenschap is nog nooit zo spannend geweest en werd pas beslist in de laatste competitieronde.
De coronatijd zal als een onuitwisbare periode de geschiedenis ingaan die een grote wissel heeft getrokken op de gezondheid en het dagelijks leven van de mensen.

Het leven gaat verder en op 25-08-2022 is de ALV gehouden, waarbij nog uitvoerig is stilgestaan bij allen die ons tijdens de coronaperiode zijn ontvallen en vervolgens is de nieuwe competitie weer van start gegaan.

Het jaar 2022 werd afgesloten met een mooie Kerstdrive waar onze leden weer konden genieten van een overheerlijk koud en warm buffet.

Maart 2023

Namens de voorzitter

Jan Huijbrechts

© 2023